Ceny stravného na školní rok 2023/2024:

Děti 3-6 let:

přesnídávka 13,- Kč
oběd 25,- Kč
svačina 12,- Kč
Celodenní stravování50,- Kč

Děti s OŠD:

přesnídávka14,- Kč
oběd27,- Kč
svačina13,- Kč
Celodenní stravování54,- Kč

POKYNY PRO PLATBU ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO 2023/2024

 • platba za školné činí 650,- Kč/měsíc, neplatí ho předškoláci a děti s odkladem školní docházky, prázdninový provoz se hradí poměrnou částkou k délce provozu školky (zveřejní ředitelka školy)
 • platba za stravné činí 1 000,- Kč/měsíc, děti které dovrší do 31.8.2023 7 let platí 1 080,- Kč/měsíc
 • obě platby proveďte prosíme jedním bankovním převodem vždy do 15. dne předchozího měsíce, př. platba za říjen: celková částka za stravné + školné, tj. 1 000 Kč + 650 Kč = 1 650 Kč bude uhrazena nejpozději do 15. září
 • nyní v září výjimečně uhraďte stravné i na říjen a také si nastavte trvalý příkaz jen do května, protože strava se hradí měsíc dopředu
 • číslo účtu: 118733621/0100
 • při platbě uveďte do zprávy jméno a příjmení dítěte, variabilní symbol najdete na nástěnce v šatně a obdržíte jej od učitelek ve vaší třídě
 • specifický symbol se používá pouze při platbách složenkou, při platbě bezhotovostním bankovním převodem specifický symbol není třeba
 • částka za školné se nevrací, vyúčtování za stravu se provádí pololetně – přeplatky budou odeslány na Váš účet

Vnitřní řád školní jídelny

Řád školní jídelny upravuje činnost a pravidla provozu školní jídelny. Je zpracován v souladu s těmito platnými zákony: zákon 561/2004 – Školský zákon, Vyhláška o školním stravování 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb. O Školním stravování ve znění pozdějších předpisů, Zákon o ochraně veřejného zdraví –  258/2000, Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby – 137/2004 ve znění vyhlášky č. 602/2006, Nařízení evropského parlamentu a rady 852/2004 o hygieně potravin, vše v platném znění.

 • MŠ Bellova 2 poskytuje dětem celodenní stravování, tj. přesnídávku, oběd a svačinu
 • je dodržován pitný režim – děti mají po celou dobu pobytu v MŠ k dispozici pitnou vodu a mírně slazený čaj
 • strava je vydávána ve třech odděleních MŠ
 • doba výdeje: přesnídávky 9.00, oběd 11:50 a svačinky cca 14:00 – 14:30 hod.
 • dětem, které odcházejí po obědě domů, je svačinka uložena do boxíku(osob.krabičky) a určena k okamžité konzumaci, za pozdější kvalitu jídelna nezodpovídá
 • pokud dítě onemocní, je možno 1. den nemoci oběd odnést v čistém a podepsaném jídlonosiči domů.
 • oběd pro nemocné dítě lze vyzvednout v době mezi 11:30 – 11:45 hod.(vchod kuchyně ze dvora)
 • ten je určen k okamžité konzumaci, za pozdější kvalitu jídelna nezodpovídá
 • nárok na odnos jídla domů je pouze tento 1. den, další dny nepřítomnosti dítěte v MŠ rodiče  odhlásí do 13.00 hod předešlého dne elektonicky na aplikaci www.strava.cz, taktéž i přihlášení po nemoci den před příchodem do 13.00hod na strava.cz
 • vždy na začátku školního roku stanoví vedoucí školní jídelny finanční limit na stravné a ten může být během školního roku podle situace na trhu změněn
 • stravné se hradí předem a vyúčtuje se vždy ke konci měsíce podle skutečně projedených obědů
 • stravné se hradí vždy do 15. dne v měsíci na účet školy nebo trvalým převodem
 • přeplatek je vrácen vždy v polovině roku nebo na konci prázdnin pokud částka převyšuje 900,- Kč, nebo během roku při ukončení školní docházky
 • rodiče jsou pravidelně seznamováni s jídelním lístkem, který je vyvěšen v šatnách jednotlivých oddělení a na webu strava.cz
 • pokud má dítě nějakou alergii, je potřeba přinést potvrzení od lékaře (specialisty)
 • naše školní jídelna nevaří diety
 • pravidelně každý měsíc jsou zpracovány údaje o plnění výživových norem
 • Upozorňujeme, že se během školního roku může cena stravného změnit.

Vypracovala vedoucí školní jídelny Zdeňka Kuběnová